Graduate Students

  Name Email
     

EL

MA

Brinda BALASUBRAMANIAM
Maxine Rafaella CASTRO RODRIGUEZ
Grace CHONG Si En
Ghada Farag Sayed Soliman
Wilkinson Daniel Ong Wong GONZALES
YEO Rei-Chi Lauren

e0028618@u.nus.edu
e0193215@u.nus.edu
e0045195@u.nus.edu
a0133069@u.nus.edu
wdwgonzales@u.nus.edu
e0028611@u.nus.edu
     
PhD

Abu Rashed Md. Mostafizar Rahman
CHAU Huy Hoa Ai
Evynurul Laily Zen
Christian GO
HING Jia Wen
Shrutika KAPOOR
Marissa E Kwan LIM
LIN Li
NGUYEN Thi Thuy Nguyen
Nina Venkataraman
Jennifer ONG Seok Hwee
SUN Ke
Raymund VITORIO
WAN Lixin
WANG Tianxiao
WEI Shuang

e0008664@u.nus.edu
aichau@u.nus.edu
e0029872@u.nus.edu
e0193204@u.nus.edu
jwhing@u.nus.edu
e0029885@u.nus.edu
marissa.e@u.nus.edu
e0010589@u.nus.edu
nguyenthithuynguyen@u.nus.edu
nina.v@u.nus.edu
jennifer_ong@u.nus.edu
e0008687@u.nus.edu
raymundvitorio@u.nus.edu
e0193231@u.nus.edu
tianxiao@u.nus.edu
e0029884@u.nus.edu


EN

     
MA Caitlin Hannah Renee DE LAURE
GAN Wei Kiat Vincent
Caroline GORDON
Karishma HINGORANI
LIM Qing
Md Firoz MAHMUD AHSAN
TAN Mei Yin
Cera TAN Ying Jing
e0020833@u.nus.edu
vincentgan@u.nus.edu
e0009093@u.nus.edu
e0193240@u.nus.edu
lim.qing@u.nus.edu
e0193257@u.nus.edu
e0023468@u.nus.edu
e0020830@u.nus.edu
     
PhD

Su Min KIM
Tina LAWRENCE
LIM Shu Ying Grace
Mandy Chi Man LO
LOW Kwang Meng
Douglas Raymond MABIE
Kathrine D OJANO
Nandabalan PANEERSELVAM
Gayatri Thanu PILLAI
PUA Xin Yi Phoebe
TAN Teck Heng
TEO Bee Lan
YU Jing

e0008644@u.nus.edu
a0129225@u.nus.edu
grace.lim@u.nus.edu
locm@u.nus.edu
e0193211@u.nus.edu
e0008534@u.nus.edu
e0021492@u.nus.edu
a0012428@u.nus.edu
a0109992@u.nus.edu
phoebepua@u.nus.edu
teck@u.nus.edu
a0017204@u.nus.edu
e0008641@u.nus.edu

TS

     
MA

CHAN Mun Keet
LEE Xin

e0045161@u.nus.edu
e0023473@u.nus.edu
     
PhD Elizabeth CHAN
GAO Yixuan
Sura INTAMOOL
Edson NG Li-Chun
Lucian Cristian TION
Roweena YIP Leileng
e0193214@u.nus.edu
e0193227@u.nus.edu
e0021525@u.nus.edu
edsonng@u.nus.edu
e0008668@u.nus.edu
e0021559@u.nus.edu